Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİREYSEL VE TAKIM SPORU YAPAN SPORCULARIN SPOR BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Araştırmanın amacı bireysel ve takım sporu yapan sporcuların değişkenlerine göre spor bağlılık düzeyleri arasındaki farkları ve yaşları ile spor bağlılıkları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ilinde faaliyette bulunan bir spor okulunun bireysel ve takım sporları olmak üzere çeşitli branşlarında mücadele eden, olasılık örneklem yöntemiyle seçilmiş 78 ‘Erkek’ , 26 ‘Kadın’ olmak üzere toplam 104 sporcu gönüllü olarak katılım sağlayarak oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Schaufeli, Bakker (2004)’ın geliştirdiği The Utrecht Work Engagement Scale (UWES)’in İspanyol versiyonunun Guillen ve Martinez-Alvarado (2014) tarafından sporcular için adaptasyonu yapılarak geliştirilmiş, Sırgancı, Ilgar ve Cihan (2019) tarafından Türkçeye uyarlanan “Spora Bağlılık Ölçeği (SBÖ)” kullanılmıştır. SBÖ 5’li likert tipinde 15 madde ve 3 alt boyuttan (zinde olma, adanma, içselleştirme) oluşmaktadır. Veriler SPSS 20.0 paket program kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiki yöntem olarak; frekans, aritmetik ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterdiğinin anlaşılmasından sonra analizler t testi ve ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Katılımcıların yaşları ile spor bağlılıkları arasındaki ilişki Pearson Korelasyon testiyle incelenmiştir. Gruplar arasındaki farkları tespit etmek için ise TUKEY testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; sporcuların değişkenlerine ve spor yaptıkları branşlara göre spor bağlılıklarının değiştiği ayrıca yaşlarının arttıkça spor bağlılıklarının azaldığı tespit edilmiştir.Keywords
Bireysel Spor, Spora Bağlılık, Takım Sporu

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri