Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İletişim Yeterliliği İle Ekip Çalışması Tutumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Görgül Bir Araştırma

Amaç: Çalışmanın amacı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ameliyathane Hizmetleri ve Anestezi programı öğrencilerinin iletişim yeterlilikleri ile ekip çalışması tutumları arasındaki ilişkiyi bazı değişkenler açısından incelemektir. Gereç ve Yöntemler: İlişkisel tarama modelinde olan bu araştırmanın evrenini, 2018-2019 akademik yılı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri ve Anestezi programında öğrenim gören 1.sınıf ve 2. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyip araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler örnekleme dahil edilmiş ve toplam örneklem sayısı 147 olarak belirlenmiştir. Araştırma verilerin toplanmasında geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olan “İletişim Yeterliliği Ölçeği” ve “Ekip Çalışması Tutumu Ölçeği” ile ‘Kısa Katılımcı Bilgi Formu’ kullanılmıştır. Toplanan bilgilerin analizi SPSS 17.0 paket programı aracılığıyla değerlendirilmiştir.Verilerin analizinde güvenirlilik, frekans, bağımsız örneklem t-testi ve korelasyon testleri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışma analizleri sonucunda, Ameliyathane Hizmetleri programı öğrencilerinin ekip çalışması tutumları ile Anestezi programı öğrencilerinin ekip çalışması tutumları arasındaki fark yüksek düzeyde anlamlı bulunurken, ekip çalışması tutumları toplam puanlarının sınıf derecesine göre orta düzeyde anlamlı olarak farklılaştığı, cinsiyete göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İki farklı programdaki öğrencilerin iletişim yeterlilik toplam puanlarının, programlara gore orta düzeyde, sınıf derecesine gore ise anlamlı olarak farklılaştığı, cinsiyete göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre iletişim yeterliliği ile ekip çalışması tutumları arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir.Keywords
İletişim yeterliliği, ekip çalışması tutumu, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencileri

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri