Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Emotional Intelligence And Empathy Skills Of Child Development Students

Bireylerin duygusal zeka ve empatik eğilimlere sahip olması önemlidir. Bu araştırma, çocuk gelişimi alanında öğrenim gören öğrencilerin duygusal zeka ve empati düzeylerinin, sosyo-demografik özellikleri, duygusal zeka ve empatik eğilimleri üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubu çocuk gelişimi alanında öğrenim gören lise, lisans, önlisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrencilerden oluşmaktadır (N=265). Çalışma grubunun yaş ortalaması 21±2,46’dır. Çocuk gelişimi alanında öğreniöm görme süresi değerlendirildiğinde katılımcıların % 48.3'ü 5-9 yıl bu alanda öğrenim görmüştür. Veri toplama aracı olarak demografik bilgi formlarına ek olarak Schutte Duygusal Zeka Ölçeği ve Duygusal Empatik Eğilim Ölçeği kullanılmıştır. Veriler t testi, tek yönlü varyans testi ve pearson korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışma grubunun %76,9'u çocuklarla rahatlıkla empati kurduğunu; %73,2'si oyun oynamaktan hoşlandığını; %95.8'i çocuklarla uğraşırken duygularını kullandığını; %74.7'si çocuklarla isteyerek ilgilendiğini; %69'u staj çalışmaları sırasında ekip çalışması yapmaya istekli olduklarını belirtmiştir. Araştırma sonuçları empatik eğilimlerin duygusal zekanın alt boyutlarından etkilendiğini açıkça ortaya koymuştur. Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin ortalama iyimserlik puanları lise ve önlisans öğrencilerine göre daha yüksektir. Öğrencilerin empatik eğilimleri ortalama düzeyin üzerinde bulunmuştur. Elde edilen bulgular kapsamında, çocuk gelişimi alanında eğitim gören çocukların duygusal zeka ve empati becerilerini geliştirmek için önerilerde bulunulmuşturKeywords
Çocuk Gelişimi, Duygusal Zeka

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri