Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BENLİK ALGISININ İNCELENMESİ(ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ)

Bu çalışmanın amacı Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin sosyal benlik algısı düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırmanın örneklem grubunu Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerden, 73 kadın 123 erkek olmak üzere toplam 196 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu’’ ve Şahin ve ark. (1994) tarafından geliştirilen ‘’ Sosyal Karşılaştırma Ölçeği’’ kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.00 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde; Mann Whitney U testi istatistiksel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin cinsiyet ve okudukları bölüm değişkenleri ile sosyal benlik algısı puanlarının arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğrencilerin yaş değişkeni ile sosyal benlik algısı puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Benlik, Sosyal Benlik, Sosyal Karşılaştırma, Beden Eğitimi

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri