Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TURİZMİN EKONOMİK ÇEVRESEL VE SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİNİN YEREL HALK TARAFINDAN ALGILANMASI: HATAY İLİ ÖRNEĞİ

Araştırmanın amacı, Hatay’da turizmin ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel etkileri konusunda yerel halkın algılarının belirlenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan anket, yüzyüze ve çevrimiçi ortamda Eylül 2018- Kasım 2019 tarihleri arasında yerel halka uygulanmıştır. Elde edilen 405 anket analize dâhil edilmiş ve SPSS 25.0 programı yardımı ile analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerde frekans dağılımları, geçerlilik ve güvenilirlik analizi, t-testi, Anova testi, Tukey testleri uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre turizmin ekonomik etkileri katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu ve gelir düzeylerine göre değişmektedir. Turizmin çevresel etkileri ise katılımcıların cinsiyet ve yaş durumlarına göre algıları anlamlı bir farklılık gösterirken medeni durum, eğitim durumu ve gelir düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Turizmin sosyo-kültürel etkileri ise katılımcıların cinsiyet, yaş ve eğitim durumlarına göre algıları anlamlı bir farklılık gösterirken medeni durum ve gelir düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Keywords
Turizmin Etkileri, Turizm Algısı, Yerel Halk, Hatay

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri