Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LİSE DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TUTUMLARININ VE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ SPORTMENLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Bu çalışmada lise düzeyindeki öğrencilerin beden eğitimi dersi tutumlarının ve beden eğitimi dersi sportmenlik davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Hatay ilinde yer olan lise öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise, evrenden rastgele yöntem ile seçilen 134 kadın, 139 erkek toplam 273 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek için araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Katılımcıların beden eğitimi dersi tutumlarını tespit etmek için ‘’Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği’’ Sportmenlik davranışlarını ölçmek için ise ‘’Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranış Ölçeği’’ Kullanılmıştır. Yapılan normallik testine göre verilerin analizinde, İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü (One way) Anova testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi p< 0.05 olarak değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve tabloların oluşturulması amacıyla SPSS (Statistical Package For Social Sciences 23) istatiksel paket programı kullanılmıştır. Sonuç olarak: Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği ve Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranış Ölçeği alt boyutlarında Cinsiyet, Lise Türü, Sınıf, Boş Zaman Egzersiz Sıklığı, Bir Kulüpte Düzenli Spor Yapma Değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar görülmüştür (p<0,05). Sonuç olarak Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersi Tutum Puan Ortalamaları alt boyutlarında Öğrencilerin “bilişsel tutum” , “Duyuşsal Tutum”, “Davranışsal Tutum” ve “Beden Eğitimi Dersi Tutum Toplam” ortalaması yüksek saptanmıştır. Sportmenlik Davranışı Puan Ortalamalarında ise “Uygun Davranışlar Sergileme” ortalaması zayıf “Uygunsuz Davranışlardan Kaçınma” ortalaması yüksek ve “Sportmenlik Davranışı Toplam” ortalaması yüksek olarak saptanmıştır. Spor lisesi öğrencilerinin davranışsal tutum puanları, diğer lisesi öğrencilerinin davranışsal tutum puanlarından yüksek bulunmuştur. Yine spor lisesi öğrencilerinin uygun davranışlar sergileme puanları, diğer lisesi öğrencilerinin uygun davranışlar sergileme puanlarından yüksek bulunmuştur. Spor Lisesinde okuyan öğrencilerin diğer lisede okuyan öğrencilere göre, Beden Eğitim Derslerine gösterdikleri Tutum ve Sportmenlik Davranışları, spor faktörünün ne denli önemli olduğunu göstermektedir.Keywords
Beden Eğitimi, Tutum, Sportmenlik Davranışları.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri