Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FARKLILIK İKLİMİNİN BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL ÇIKTILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Bu araştırmanın amacı işgörenlerin farklılık iklimi algılarının bireysel ve örgütsel çıktılar üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırma Konya Organize Sanayi Bölgesinde plastik ambalaj sektöründe üretim yapan bir işletmenin çalışanları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerini toplamak için yüz yüze anket uygulaması tercih edilmiştir.Elde edilen verilerin analizi için SPSS programından faydalanılmıştır.Ölçeklerin  güvenilirlikleri  Cronbach  Alfa,  geçerlilikleri  ise açıklayıcı  faktör  analizi ile  test edilmiştir. Analizlerde pearson korelasyon ve doğrusal regresyon analizleri kullanılmıştır. Analizler sonucunda işgörenlerin algıladığı farklılık ikliminin iş tatminine, örgütsel özdeşlemeye, örgütsel destek algısına ve işgören performansına pozitif yönde etki ettiği belirlenmiştir.Keywords
Farklılık İklim Algısı, İş Tatmini, Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Destek Algısı, İşgören Performansı

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri