Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LİSANSLI OLARAK SPOR YAPMA, REKREASYONEL OLARAK SPORA KATILIM VE SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIMIN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ.

Bu çalışma seçili değişkenlerin sosyal görünüş kaygısını etkileyip etkilemediğini araştırmak için yapılmıştır. Çalışma Burdur ili ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 14-19 yaşları arasında 127 (%42,8) erkek, 170 (%57,2) kadın, toplam 297 lise öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Çalışmada Hart vd. (2008)’nin geliştirdiği, Doğan (2010)’ın Türkçe uyarlamasını yaptığı, 16 sorudan oluşan 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. Çalışmada, ölçeğin Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı 0.75 olarak bulunmuştur. Araştırmada sosyal kaygı düzeylerinin kadınlarda erkelere oranla daha fazla görünmesine rağmen, istatistiki açıdan önemli bir fark olmadığı görülmüştür. Lisanslı spor yapanların sosyal görünüş kaygı düzeyleri, lisanslı spor yapmayanlara oranla daha yüksek olmasına rağmen, tespit edilen fark istatistik açıdan önemli düzeyde değildir. Rekreasyonel olarak spora katılanların sosyal görünüş kaygı düzeyleri katılmayanlara oranla daha az görülmesine rağmen arada istatistiki açıdan önemli bir fark görülmemiştir. Sosyal etkinliklere katılanların sosyal görünüş kaygı düzeyinin katılmayanlara oranla daha az görülmesine rağmen aradaki farkın istatistiki açıdan önemli düzeyde olmadığı görülmüştür.Keywords
Spora katılım, rekreasyon, sosyal etkinlik, sosyal görünüş kaygısı.

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri