Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOSYAL HİZMET LİSANS VE ÖN LİSANS OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÖRSELENMİŞLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Çocukluk dönemi örselenmişliği kavramı çok eskilere dayanmaktadır. Tarihin her döneminde çocuklar örselenmeye muhatap olmuştur. Günümüzde de sosyal sorun alanlarından biri olarak geçerliliğini korumaktadır. Bu sorun kişiyi aynı zamanda travmatize eden bir durumdur. Bu örselenmenin meydana getirdiği travmatik durum ortadan kaldırılmaz ise kişiler ileriki yaşamlarında suça karışma gibi daha büyük sorunlarla karşılaşabilirler. Böyle ciddi bir sosyal sorunda da sosyal hizmetin önemi yadsınamaz. Ancak kişiler kendileri bir probleme sahipken başkasına müdahale edemez. Dolayısıyla bu çalışmada sosyal hizmet /sosyal hizmet ve danışmanlık bölümü öğrencilerinin sosyodemografik özelliklerine göre çocukluk döneminde maruz kaldıkları örseleyici davranışları saptamak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kırıkkale Üniversitesi Delice Meslek Yüksek Okulu Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık bölümü ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünde öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 152 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada bağımsız değişkenlerden sosyo-demografik nitelikler hakkında veri toplamak için Kişisel Bilgi Formu, öğrencilerin çocukluk örselenme yaşantılarına ilişkin veriler için Kaya (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre öğrencilerin; çocukluk örselenme yaşantıları ölçeğinden aldıkları puanlara bakıldığında fiziksel ihmale maruz kalan öğrencilerin ortalama puanı 𝑋 ̅=41.18, duygusal ihmale maruz kalanlar 𝑋 ̅=8.58, fiziksel istismara maruz kalanlar 𝑋 ̅=6.55, cinsel istismara maruz kalanlar 𝑋 ̅=6.64 ve duygusal istismara maruz kalanlar 𝑋 ̅=8.14’tür. Öğrencilerin çocukluk döneminde en fazla duygusal ve fiziksel ihmale maruz kaldıkları görülmüştür. Öğrencilerin sosyodemografik özelliklerine göre çocukluk örselenme yaşantılarına bakıldığında ise; cinsiyetlerine göre çocukluk dönemi örselenmişlikleri arasında anlamlı fark görülmemiştir. Buna karşın öğrencilerin yaşları, aile yapıları, ailede kaçıncı çocuk oldukları, çocukluklarını kiminle geçirdikleri, anne baba mesleği, ruhsal hastalıklarının olma durumu ve şiddet gösterme durumları arasında anlamlı farklılık görülmüştür. Buna göre yaşı 18-20 arasında olan, çekirdek ailede büyüyen, ailede ikinci ya da üçüncü doğan, çocukluğunu akrabalarıyla geçiren, annesi ev hanımı ve babası işçi olan, ruhsal rahatsızlığı olan, çoğunlukla şiddet gösteren öğrencilerin diğer öğrencilere göre çocukluklarında daha fazla örselenme yaşadıkları söylenebilir.



Keywords
Çocukluk Dönemi, Örselenme Yaşantısı, Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.



Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri