Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TOPLUMUN ORGAN BAĞIŞINA İLİŞKİN TUTUMU VE ORGAN BAĞIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ ÖRNEĞİNDE BİR ÇALIŞMA

Bu araştırmanın amacı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) kampüsünde bulunan bireylerin organ bağışı hakkındaki bilgi, tutum ve düşüncelerinin çeşitli değişkenlere göre belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini SCÜ kampüsünde 15.04.2019-15.06.2019 tarihleri arasında bulunan 151 kadın, 133 erkek olmak üzere toplam 284 kişi (personel, öğrenci, ziyaretçi, misafir, hasta ve hasta yakınları) oluşturmuştur. Araştırmada genel tarama modeli ve kolay örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin verilerin toplanmasında Özkan ve Yılmaz (2009) ile Özer, Sarıtaş ve Karaman Özlü (2010) tarafından hazırlanan kişisel bilgi formları birleştirilerek kullanılmıştır. Ayrıca Parisi ve Katz (1986) tarafından geliştirilen Türkçeye uyarlaması Yazıcı Sayın (2016) tarafından yapılan “Organ Bağışı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği .88; bu çalışmada .75 olarak belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 25.0 programı ile değerlendirilmiştir. Araştırmaya ilişkin verilerin analizinde kişisel bilgi formundaki sorular için frekans ve yüzde analiz teknikleri; ölçek maddelerinin analizi için aritmetik ortalama, yüzde, normallik değerleri karşılandığı için Bağımsız Gruplar T-testi, ANOVA ve TUKEY analiz teknikleri kullanılmıştır. Katılımcıların organ bağışına yönelik tutumlarının yaş ve ekonomik durum değişkenlerine göre anlamlı farklılık p<.05 gösterdiği; diğer değişkenlere göre anlamlı farklılık p>.05 göstermediği belirlenmiştir.Keywords
Organ Bağışı, Bağış, Sağlık, Üniversite, Kampüs

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri