Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DETERMINATION OF REQUIREMENTS OF FAMILIES OF ATHLETES WITH DISABILITIES AT NATIONAL TEAM LEVEL IN SWIMMING BRANCH

Çalışmamız özel eğitime gereksinimli olan engelli yüzücü ailelerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi amacını taşımaktadır. Araştırmanın evrenini Özel Sporcular Spor Federasyonuna bağlı lisanslı yüzücüler oluştururken, örneklemimizi, 2016 tarihinde Türkiye Yüzme şampiyonasına katılan 110 sporcu arasından rastgele seçilen 76 zihinsel (özel) engelli sporcu ailesi oluşturmuştur. Veriler 7 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ve 6 alt faktörden oluşan 24 maddeli 3’lü likert “Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracı” ile toplandı. Ölçekten alınan puanların artması aile gereksiniminin oluşmasına neden olmaktadır. Verilerin analizinde; yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, One Way Anavo Testi ve Tukey Testi kullanıldı. Sonuçlar % 95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. Ailelerin “Aile Gereksinimleri” puan ortalamaları incelendiğinde; “toplumsal servisler gereksinimi” puan ortalamasının en yüksek, “maddi gereksinimler” puan ortalamasının ise en düşük olduğu anlaşılmıştır. Ailelerin öğrenim durumu ile aile gereksinimleri puan ortalamalarının karşılaştırılmasında “ailenin işleyişi”, “çocuğun durumunu diğerlerine açıklama”, “destek gereksinimi” ve “bilgi gereksinimi”, ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Fakat toplumsal servisler ile destek gereksinimi (p<0,05) puan ortalamaları istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Ailenin mesleği ile aile gereksinimleri alt faktörlerinden olan ailenin işleyişi, çocuğun durumunu diğerlerine açıklama ve destek gereksinimi bilgi gereksinimi, toplumsal servisler, destek gereksinimi puan ortalamalarının karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). (bu kısım anlaşılmıyor burayı sadeleştirelim bilmeyen birinin anlayacağı sadelikte olsun) Ailelerin beş temel gereksinimi sorulduğunda 53 aile; zaman, maddi destek, sosyal çevre, eğitim ve psikolojik yardım gibi önemli sorunlara dikkat çekmiştir.Keywords
Engelli Birey, Aile Gereksinimi, Engelli Yüzücü.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri