Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Benlik Saygısı ve Beden İmgesinin İş Yaşamında Psikolojik Yıldırma Algısını Açıklamadaki Rolünün İncelenmesi

Bu çalışmada, benlik saygısı ve beden imgesinin psikolojik yıldırma algısını açıklamadaki rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla önce psikolojik yıldırma, benlik saygısı ve benden imgesi arası ilişkilerin incelenmesi, daha sonra farklı sosyo-demografik grupların psikolojik yıldırma düzeylerinin karşılaştırılması planlanmıştır. Çalışmaya 223 kadın, 219 erkek olmak üzere toplam 442 kişi katılmıştır. Katılımcılar, en az bir yıl süre ile bir işte çalışmaları koşuluyla çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcıların 165’inin kamuda ve 277’sinin özel sektörde çalıştığı belirlenmiştir. Çalışmada Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri, İki Boyutlu Beden İmgesi Ölçeği ve A Psikolojik Yıldırma Ölçeği uygulanmıştır. Veri önce psikolojik yıldırmayı açıklamaya yönelik regresyon analiziyle, daha sonra da değişkenler arası ilişkileri ortaya koymak için yol analiziyle incelenmiştir. Sosyo-demografik değişken grupları ise kovaryans analiziyle karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre psikolojik yıldırmayı büyük oranda benlik saygısı yordamıştır. Ayrıca beden imgesinin dolaylı olarak benlik saygısı üzerinden psikolojik yıldırmaya etki ettiği görülmüştür. Düşük benlik saygısı, düşük beden imgesi ve düşük gelir düzeyi gruplarının yüksek psikolojik yıldırma puanlarına sahip oldukları ve risk grupları oldukları tespit edilmiştir. Yaşın ve işte çalışma süresinin ise psikolojik yıldırmaya maruz kalma açısından önemi/etkili olmadığı görülmüştür.Keywords
benlik saygısı, benden imgesi, psikolojik yıldırma

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri