Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Aile İçi Şiddetin Toplumsal Cinsiyet Rolü Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama

İnsan yaşamımın hemen hemen her alanında karşı karşıya kalınan şiddet, önüne geçilemeyen bir şekilde pek çok kişinin hayatını, fiziksel ve ruhsal sağlığını, huzurunu ve mutluluğunu etkileyen bir tehlike olarak varlığını sürdürmektedir. Aile içinde şiddet ise daha çok eşe yönelik ve erkeğin kadına uyguladığı şiddet biçiminde olmaktadır ve ataerkil toplumlarda şiddetin dışavurumu ile erkeğe baskın olması öğretilmektedir. Bu bağlamda aile içi şiddetin temelinde bireylerin toplumsal cinsiyetlerine yönelik tutumları yatmaktadır. Bu araştırmanın amacı, aile içi şiddetin toplumsal cinsiyet rolü üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmada verilerin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Ankette öğrencilerin kişisel bilgilerini belirlemeye yönelik sorular (cinsiyet, yaş vb) ile Zeyneloğlu ve Terzioğlu (2011) tarafından geliştirilen “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” ile Şahin ve Dişsiz (2009) tarafından geliştirilen “Aile İçi Şiddet Tutum Ölçeği” yer almaktadır. Araştırmaya Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet Bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler arasından rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 317 öğrenci katılmıştır. Araştırmada betimsel istatistiklerin yanı sıra değişkenler arası ilişkiler için t testi ve varyans analizi gibi parametrik testler ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin aile içi şiddeti genel olarak reddettikleri ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi tutumlara sahip oldukları belirlenmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerleşmesi ve aile içi şiddetin önlenmesi için bilinç ve farkındalık kazandırmak amaçlı çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.Keywords
Aile İçi Şiddet, Üniversite Öğrencisi, Sosyal Hizmet, Toplumsal Cinsiyet.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri