Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Spor Lisesi Öğrencilerinin Aidiyet Duygusunun İncelenmesi

Okula aidiyet duygusu, bireyin okuldaki diğerlerine karşı ne hissettiği ile ilişkilidir. Öğrencinin, bireysel olarak okuldaki diğer bireyler tarafından ne ölçüde onaylandığına, saygı duyulduğuna, dâhil edildiğine ve desteklendiğine yönelik öznel duygu durumuna karşılık gelir. Öğrencilerin, kendilerini okullarının bir parçası, okul topluluğunun değerli bir üyesi olarak görmeleri konusundaki öznel algılarını ifade eden okula aidiyet duygusu da öğrencilerin, eğitim çıktılarını üst düzeyde kazanabilmeleri bakımından önemli görülmüş ve bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Örneğin Sarı’nın yaptığı araştırmada; akademik başarı düzeyi yüksek olan öğrencilerin, okula aidiyet duygularının da daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmada temel konu olan okula aidiyet duygusu öğrencinin okulda mutlu bir birey olarak yer alması, okul içi ve dışı zamanlarında okulun bir parçası olarak hissedebilmesi, okulundan gururla bahsedebilmesi öğrenci üzerinde, dolaylı olarak da okuldaki diğer bireyler ve eğitimin diğer çıktıları üzerine pozitif yansımalar yaratacaktır. Bu çalışmanın amacı spor lisesi öğrencilerinde okula aidiyet duygusu algılarının incelenmesidir. Araştırmaya 2016 – 2017 Öğretim Yılında Şanlıurfa ili spor lisesi dokuzuncu, onuncu ve onbirinci sınıflarına devam eden 193 öğrenci katılmıştır. Verilerin toplanmasında Okula Aidiyet Duygusu Ölçeği (OADÖ) kullanılarak toplanan verilerin analizinde tek yönlü varyans (ANOVA) kullanılmıştır. Analizler sonucunda; okula aidiyet duygusu puanlarının genel olarak orta düzeyde olumlu olduğu; puanlar arasındaki anlamlı farkların Spor lisesi öğrencilerinde aitlik boyutunda aktif spor yapanlarda lehine olduğu belirlenmiştir. sınıf düzeyi reddedilmişlik boyutunda ise birinci ve sınıflar ile üçüncü sınıflar arasında fark bulunmuştur. Puanlarda, pansiyon durumu, , cinsiyete göre fark bulunmamıştır.Keywords
Spor, Spor Lisesi, Okula aidiyet duygusu

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri