Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ölçme ve Değerlendirme Dersinin Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Tutumlarına Etkisi

Bu çalışmanın amacı, ölçme ve değerlendirme dersinin öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarına etkisini araştırmaktır. Araştırmanın örneklem grubunu eğitim fakültesinde öğrenim gören n93 (51 kadın; 42 erkek) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Deneme modelinde yürütülen bu araştırmanın türü deneme öncesi modeldir. Araştırmada deneme öncesi modellerden tek grup ön test-son test deseni kullanılmıştır. Buna göre, araştırmacı tarafından verilen ölçme ve değerlendirme dersi kapsamında öğretmen adaylarına veri toplama aracı olarak; bir adet “Kişisel Bilgi Formu” ile “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Tutum Envanteri” ön-test ve son-test şeklinde uygulanmıştır. Ulaşılan veriler üzerinde frekans, yüzde, bağımlı-bağımsız grup t-testleri, ANOVA, normallik-homojenlik testleri ve etki büyüklüğü (Cohens’d, Eta kare) analizleri yapılmıştır. Araştırma sonunda; öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik ön test tutum puanları ile son test tutum puanları karşılaştırılmış ve bu puanlar arasında ölçme ve değerlendirme dersinin etkisine ilişkin farkın son test puanları lehine anlamlı ve orta düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır (p<.05, d.45). Ölçeğin alt boyutları karşılaştırıldığında ise ölçme ve değerlendirme dersinin öğrencilerin eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik ilgi ve dersin gerekliliğine yönelik tutumlarına orta ve küçük düzeyde değişen anlamlı ve farklı etkileri olduğu görülmüştür (p<.05, d.50; p<.05, d.36). Öğrencilerin yaş ve öğrenim gördükleri anabilim dalı değişkenleri açısından eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve orta düzeyde etkili farklar vardır. Araştırma sonunda ulaşılan bu sonuçlar ilgili alan yazın çerçevesinde tartışılmıştır.Keywords
Ölçme ve Değerlendirme, Öğretmen Adayları, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Tutum

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri