Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ERGENLERDE SOSYAL ORTAMLARDA GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSUNUN (FoMO) BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELEMESİ

Bu çalışma ergenlerde sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusunu (FoMO) bazı değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, nedensel karşılaştırma modeli benimsenerek yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında eğitimlerine uzaktan devam eden farklı liselerde ve sınıf düzeylerinde öğrenim gören farklı demografik yapıya sahip 355 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubu kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Çalışmada araştırmacılar tarafından katılımcıların kişisel özelliklerinin belirlenmesi için oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ve Przybylski ve arkadaşlarının (2013) bireylerin sosyal ağlardaki gelişmeleri kaçırma korkusunu ölçmek için geliştirdiği; geçerlilik ve güvenirlik çalışması Gökler ve ark. (2016) tarafından yapılarak Türkçeye uyarlanma çalışmasının yapıldığı Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği (SOGKKÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 23.00 paket programı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusu (FoMO) ile katılımcıların internet kullanım sıklığı değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmuştur. Araştırmanın diğer bir bulgusu ise; sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusu (FoMO) ile katılımcılar tarafından kullanılan sosyal medya hesabı arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusunun (FoMO); katılımcıların cinsiyeti, sınıf düzeyleri, gelir durumları ve kullanılan teknolojik araç değişkenlerine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Araştırma, ileride yapılacak çalışmalara yol gösterici olabilecektir. Araştırma sonuçları doğrultusunda ergenlerin sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusunun (FoMO) düzeyini azaltacak çalışmalara yer verilebilir.Keywords
Fomo, sosyal medya, ergenler.

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri