Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Sağlık Çalışanlarının Depresyon Düzeylerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması

Çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının depresyon düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesidir. Araştırma evrenini Batman’da bir kamu hastanesinde çalışmakta olan sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş olup araştırmaya katılmayı kabul eden tüm çalışanlara anket uygulanmıştır. Araştırmaya toplam 304 sağlık çalışanı katılmıştır. Çalışmada Beck Depresyon Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Katılımcıların depresyon düzeylerinin cinsiyete göre karşılaştırılması için ki-kare testi yapılmıştır. Ayrıca katılımcıların depresyon puan ortalamalarının cinsiyete göre fark gösterip göstermediğini test etmek için iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, kadınların depresyon puanlarının erkeklerin depresyon puanlarından yüksek olduğu saptanmıştır. Bir diğer sonuç, kadın ve erkeklerin depresyon düzeyleri arasındaki farkın anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. “Klinik olarak depresyon” ve “ciddi düzeyde depresyon” kategorilerinde yer alan kadın sayısının, erkek sayısından fazla olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, kadın sağlık çalışanların depresyon düzeylerinin ciddi bir şekilde, erkek sağlık çalışanlarından daha yüksek olduğu ve depresyon riskini daha fazla yaşadıkları söylenebilir.Keywords
Sağlık Çalışanları, Depresyon, Cinsiyet

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri