Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KANSER HASTALARINDA DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın genel amacı kanser hastalarının durumluk ve sürekli kaygılarının; yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, hastanın şu anki kanser evresi, hastanın kanser tanısı almasının üzerinden geçen süre değişkenlerine göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 yılları arasında İstanbul ilinde kanser tedavisi görmekte olan 175 yetişkin kanser hastası oluşturmaktadır. Araştırmada ‘’Kişisel Bilgi Formu’’ ve ‘’Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI)’’ kullanılmıştır. Araştırmaya katılan kanser hastalarının 93’ü kadın 82’si erkek olmakla birlikte katılımcıların yaş ortalaması 49.4’tür. Araştırma, ilişkisel tarama modeline uygun olarak desenlenmiştir. Verilerin analizinde; değişenler arasında ilişki olup olmadığının anlaşılması ve eğer anlamlı bir ilişki varsa bu ilişkinin düzeyinin belirlenebilmesi için Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı, gruplar arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığının belirlenmesi için Bağımsız Gruplar t-Testi ve varyans analizi (ANOVA) tekniklerinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, kadın kanser hastalarının durumluk ve sürekli kaygılarının, erkek hastalara kıyasla, anlamlı şekilde yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kanser hastalarının durumluk ve sürekli kaygıları ile yaşları arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulgulanmıştır. Öte yandan çalışmaya katılan kanser hastalarının durumluk ve sürekli kaygılarının; hastanın eğitim düzeyi, hastanın şu anki kanser evresi ve hastanın kanser tanısı almasının üzerinden geçen süre değişkenlerine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir.Keywords
Kanser hastaları, durumluk kaygı, sürekli kaygı

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri